Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
Cam Lộ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (cg. Hiếu Giang) Phụ lưu cấp I của sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, bắt nguồn từ vùng núi Voi Mẹp, chảy từ tây sang đông qua Cam Lộ, Đông Hà, đổ vào sông Thạch Hãn bên bờ trái, cách cửa sông 12km. Dài 66km. Diện tích lưu vực 539km2
  • (huyện) Huyện ở phía tây bắc tỉnh Quảng Trị. Diện tích 351,7km2. Số dân 42.600 (1997), gồm các dân tộc: Kinh, Bru-Vân Kiều. Địa hình đồi thấp, đồng bằng hẹp ở lũng. Sông Cam Lộ chảy qua. Đường 9 chạy qua. Huyện thành lập tháng 10-1991, được tách từ thị xã Đông Hà, gồm 1 thị trấn Cam Lộ, 8 xã
  • (thị trấn) h. Cam Lộ, t. Quảng Trị
Related search result for "Cam Lộ"
Comments and discussion on the word "Cam Lộ"