Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Chàng Vương
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tức Vương Duy, một nhà thơ đồng thời là họa sĩ nổi tiếng đời Đường. Tô Thức đời Tống khen Vương Duy trong thơ có vẽ, trong vẽ có thơ (Thi trung hữu họa, họa trung hữu thi). Đồng Kỳ Xương đời Minh thì cho Vương Duy là ông tổ của lối họa Sơn thủy "Nam Tông"
Related search result for "Chàng Vương"
Comments and discussion on the word "Chàng Vương"