Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, )
Chu Văn An
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1292, Quang Liệt, Thanh Đàm - nay là Thanh Trì, Hà Nội - 1370) Danh nho và nhà thơ, và nhà giáo Việt Nam đời Trần. Năm 1314-1340 làm Quốc tử giám tu nghiệp và trông coi việc giảng kinh cho thái tử. Năm 1341-1368, Chu Văn An làm quan tại triều, thấy chính sự bại hoại, đã viết Thất trảm sớ xin chém đầu 7 gian thần. Vua không nghe, ông bèn cáo quan về ở ẩn tại Chí Linh. Tác phẩm có: Thất trảm sớ, Tứ thư thuyết ước, Tiêu ẩn thi tập
Related search result for "Chu Văn An"
Comments and discussion on the word "Chu Văn An"