Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
cornwallis
Jump to user comments
Noun
  • tên của vị tổng tư lệnh của quân đội Anh trong cuộc chiến tranh giành độc lập từ Mỹ, đã bị đánh bại bởi quân đội Mỹ và Pháp ở Yorktown (1738-1805).
Comments and discussion on the word "cornwallis"