Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
delbruck
Jump to user comments
Noun
  • nhà sinh vật học người Mỹ, sinh ra ở Đức, người nghiên cứu ảnh hưởng của vi rút lên các tế bào
Related words
Comments and discussion on the word "delbruck"