Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
diane de poitiers
Jump to user comments
Noun
  • phu nhân diane de poitiers - phụ nữ quý tộc người Pháp (1499-1566), là tình nhân của vua Henry II, có tầm ảnh hưởng rất lớn đến nhà vua
Related words
Comments and discussion on the word "diane de poitiers"