Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Giơ-lâng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (Y Lăng) Một tên gọi khác của dân tộc Ba Na
Related search result for "Giơ-lâng"
Comments and discussion on the word "Giơ-lâng"