Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Hàn Sơn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tên ngôi chùa ở huyện Ngô, tỉnh Giang Tô, cách Phong Kiều 40 dặm về phía Tây. Tương truyền hai nhà sư đời Đường là Hàn Sơn và Thập Đắc Thường trụ trì tại đó nên đặt tên chùa là Hàn Sơn
  • Trương Kế: Cô Tô thành ngoại Hàn san tự
  • Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền. (Chùa Hàn Sơn ngoài thành Cô Tô, nữa đêm tiếng chuông vẳng vọng đến thuyền khách)
  • Tứ thời khúc vịnh: Kình Hàn Sơn chuông ai sớm dóng
  • Khúc giải phiền trong bóng dài ngâm
Related search result for "Hàn Sơn"
Comments and discussion on the word "Hàn Sơn"