Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
infidèle
Jump to user comments
tính từ
 • không trung thành
  • Ami infidèle
   người bạn không trung thành
  • Epouse infidèle
   người vợ không trung thành, người vợ không chung thủy
  • Infidèle à ses promesses
   không trung thành với lời hứa, không giữ lời hứa
  • Traducteur infidèle
   người dịch không trung thành
  • Récit infidèle
   chuyện kể không trung thành, chuyện kể không đúng
 • không theo đạo chính thống, dị giáo
danh từ
 • người không theo đạo chính thống, kẻ dị giáo
Related words
Related search result for "infidèle"
Comments and discussion on the word "infidèle"