Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Lý Bôn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • ( -Mậu thìn 548)
  • Đại thần, người gầy dựng nhà Tiền Lý, xưng Nam đế, cũng gọi là Lý Bí hoặc Lí Phần, quê huyện Long Hưng tỉnh Thái Bình
  • Ông từng làm quan với nhà Lương khi nước ta bị chúng đô hộ. Nhà giàu có, tài gồm văn võ, ít lâu ông cáo quan lui về quê, nuôi chí đánh đuổi giặc. Nhân Thứ sử Giao Châu là Tiêu Tư tàn ác, ông dấy quân đánh đuổi Tiêu Tư chạy về Quảng Châu, thu phục Thăng Long. Rồi tiến đánh Lâm ấp, chiêu an dân chúng, tự xưng Nam đế, hiệu đặt nước là Vạn Xuân, hiệu năm là Thiên Đức trong năm Giáp tí 544, có Tinh Thiêu, Triệu Túc giúp việc chính trị, Lí Đại Quyền, Lí Phổ Đĩnh, Triệu Quang Phục coi việc binh bị
  • Nhà Lương lại sai tướng Dương Phiêu và Trần Bá Tiên đem quân xâm lược. Ông chống cự nhiều trận bị thua, rút quân về đóng ở hồ Điền Triệt (huyện Lập Thạch). Quân Lương tiến công ông thất thế chạy vào động Khuất Liêu (thuộc tỉnh Hưng Hóa), rồi bịnh mất trong năm Mậu thìn 548. Tướng của ông là Triệu Quang Phục tiếp tục kháng chiến
Related search result for "Lý Bôn"
Comments and discussion on the word "Lý Bôn"