Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Lộng Ngọc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Con gái Tần Mục Công, vợ Tiêu Sử. Sách nói hai người đều thành tiên lên trời
  • Thiên hạ di kỷ: Thẩm A Chi trong năm Thái Hòa đời Đường, một đêm ngũ ở nhà trọ chiêm bao thấy Tần Mục Công nói Tiêu Sử đã chết bèn đem Lộng Ngọc gả choThẩm. ở với nhau được một năm thì Lộng Ngọc cũng lại chết. Tỉnh dậy té ra là chiêm bao
  • Xem Tiêu Sử
Related search result for "Lộng Ngọc"
Comments and discussion on the word "Lộng Ngọc"