Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
Mây mưa
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Do chữ "Vân Vũ" chỉ việc trai gái gặp gỡ vui chơi ân ái với nhau
  • Theo lời tựa bài phú Cao Đường của Tống Ngọc. thuật lại việc vua Sở Tương Vương cùng Tống Ngọc. đến chơi đền Cao Đường: "Xưa kia Tiên vương đến chơi đền Cao Đường, một hôm giữa lúc ban ngày nhân vì mệt mõi mà ngũ thiếp đi, rồi mộng thấy một người đàn bà đến nói rằng: "Thiếp là thần nữ núi Vu Sơn, làm khách đền Cao Đường, nghe nhà vua ngự chơi đây, xin nguyện đến hầu dâng chăng gối". Vua nhân thế mà đem lòng yêu. Khi từ biệt, người con gái nói rằng: "Thiếp ở tại mé nam núi Vu Sơn, sớm làm mây, chiều làm mưa, sớm sớm chiều chiều ở dưới chân núi Dương Đài."" Từ đấy, người ta dùng từ "Mây mưa" để nói đến chuyện ân ái trai gái
  • Kiều:
  • Mây mưa đánh đổ đá vàng
  • Quá chiều nên đã chán chường yến anh
Related search result for "Mây mưa"
Comments and discussion on the word "Mây mưa"