Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Mã Lượng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Mã Công Lượng đời Tống, thuở nhỏ một đêm ngồi đọc sách dưới đèn trong cửa sổ chợt thấy có một bàn tay lớn như cái quạt thò vào, đêm hôm sau cũng lại như thế. Lượng bèn lấy bút nhấp nước Hùng Hoàng viết lớn một chữ "Hoa" vào tay. Ngoài cửa sổ chợt có tiến kêu to bảo có rửa hộ đi không, Lương cứ mặc kệ. Gần sáng tiếng kêu van càng tha thiết và tay vẫn không rút ra được. Lại nói: "ông sắp làm nên đại quý nên tôi đùa ông, sao nỡ làm tôi khốn quẫn quá thế ! há không biết việc ông ôn Kiệu đốt sừng tê ư ? " Lương nghĩ ra, bèn lấy nước rữa sạch chữ. Con quỷ cảm tạ mà đi
  • Xem Đốt sừng tê,Thái Chân
Related search result for "Mã Lượng"
Comments and discussion on the word "Mã Lượng"