Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Mỏ đỏ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Chỉ Hồ Quý Ly. Vua Trần Nghệ Tôn chiêm bao thấy vua Duệ Tôn về, đọc một bài thơ trong đó có câu: "Trung hân hữu xích chùy hầu" (Trong đó duy có tước hầu mỏ đỏ)
Related search result for "Mỏ đỏ"
Comments and discussion on the word "Mỏ đỏ"