Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Ngô Khởi
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói việc lo lập công danh mà bội phản tình vợ
  • Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện: Tướng giỏi có danh tiếng ở nước Tề. Ngô Khởi người nước Vệ thời Chiến quốc, tính hay nghi kỵ và tàn nhẫn. Lúc còn trẻ nhà ông có hàng ngàn lạng vàng, đi du thuyết tìm công danh không được bèn phá hết cửa nhà, bị hàng xóm chê cười. Khởi giết hơn 30 người chê cười mình rồi đi ra ngoài thành phía đông, từ biệt mẹ, cắn vào cánh tay mà thề: "Khởi này không làm nên khanh tướng thì nhất định không về nước Vệ nữa." Khởi đi học với Tăng Tử, được ít lâu mẹ chết cũng không về. Tăng Tử khinh bỉ rồi tuyệt giao với Khởi. Khởi đến nước Lỗ học binh pháp, thờ vua Lỗ. Tề đánh Lỗ, Lỗ muốn dùng Ngô Khởi làm tướng nhưng vì vợ Khởi là người tề nên vua Lỗ ngờ vực chưa dám quyết. Khởi liền giết vợ để được vua Lỗ dùng. Vua Lỗ cho Khởi làm tướng
  • Sãi Vãi:
  • Ghét đứa cầu mị giết con
  • Ghét đứa tham sang hại vợ
Related search result for "Ngô Khởi"
Comments and discussion on the word "Ngô Khởi"