Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
Ngọc Hoàn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tức là Dương Quí Phi, vợ Đường Minh Hoàng, sau khi chết, có Đạo sĩ tìm được hồn bà ở trên cung tiên. Bà nhắn vua Minh Hoàng đời sau sẽ cùng nhau lại gặp. ý câu này: nếu chờ đợi kiếp sau như chuyện Ngọc Hoàn thời biết bao giờ
Related search result for "Ngọc Hoàn"
Comments and discussion on the word "Ngọc Hoàn"