Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Quách Quỳ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tướng nhà Tống. Năm 1076, được giao làm Chiêu thảo sứ chỉ huy chiến tranh xâm lược nước ta.Trực tiếp cầm đầu đạo quân đóng tại bờ bắc bến đò Thị Cầu. Quân Tống bị chặn đánh và thất bại nặng ở phòng tuyến sông Như Nguyệt. Năm 1077, Quách Quỳ buộc phải giảng hoà, rút quân về nước
Related search result for "Quách Quỳ"
Comments and discussion on the word "Quách Quỳ"