Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Sào Phủ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Người đời Thượng cổ. Vua Nghiêu nhường thiên hạ cho, ông không nhận lui về cùng Hứa Do ẩn ở núi Cơ Sơn, lấy ngọn cây làm chổ ở nên gọi là Sào Phủ (Sao sỹ truyện, Sử ký)
  • Thơ Tiết Cứ (Đường): Thượng tưởng Văn Vương hóa, do tư Sào Phủ hiên" (Còn nghe đến sự giáo hóa của Văn Vương, như nhớ đức hiền của Sào Phủ)
  • Bạch Vân Quốc ngữ:
  • Của Thạch Sùng nào của ấy
  • Danh Sào Phủ há danh không
Related search result for "Sào Phủ"
Comments and discussion on the word "Sào Phủ"