Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Sìn Hồ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện ở phía bắc tỉnh Lai Châu. Diện tích 1737km2. Số dân 56.200 (1997), gồm các dân tộc: Dao, H'mông, Thái, Kinh. Địa hình núi, xen kẽ cao nguyên Tả Phìn ở độ cao 1000m-1500m. Sông Nậm Na, Nậm Ma chảy qua. Đường 12, 4 chạy qua. Huyện gồm 1 thị trấn (Sìn Hồ) huyện lị, 20 xã
  • (thị trấn) h. Sìn Hồ, t. Lai Châu
Related search result for "Sìn Hồ"
Comments and discussion on the word "Sìn Hồ"