Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Sín Quyền
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (sông) Phụ lưu cấp I của sông Kinh. Dài 34km, diện tích lưu vực 216km2. Bắt nguồn từ độ cao 1040m, nhập vào sông Kinh tại Quý Hoá, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
  • Mỏ đồng ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Mỏ được phát hiện từ cuối thế kỷ 18, trữ lượng khoảng nửa triệu tấn. Khai thác bằng phương pháp dò giếng
Related search result for "Sín Quyền"
Comments and discussion on the word "Sín Quyền"