Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Sông Hinh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện ở phía tây nam tỉnh Phú Yên. Diện tích 939km2. Số dân 28.600 (1997), gồm các dân tộc: Ba Na, Chăm, Gia Rai, Kinh. Địa hình phần lớn đồi, núi có độ cao trung bình 400-500m. Sông Ba, sông Hinh chảy qua. Đường liên tỉnh 644 chạy qua. Huyện thành lập từ 27-12-1984 do chia huyện Tây Sơn thành hai huyện: Sơn Hoà và Sông Hinh thuộc tỉnh Phú Khánh; thuộc tỉnh Phú Yên từ 30-6-1989, gồm 1 thị trấn (Hai Riêng) huyện lị, 9 xã
  • (xã) h. Sông Hinh, t. Phú Yên
Related search result for "Sông Hinh"
Comments and discussion on the word "Sông Hinh"