Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Sĩ Trĩ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tức Tổ Địch đời Tống
  • Bấy giờ, nữa Trung Quốc từ sông Trường Giang trở lên bị giặc Hung Nô chiếm. Căm thù giặc, ông xin vua cầm quân đi đánh. Khi tới giữa dòng sông, ông gõ mái chèo mà thề rằng: "Chuyến đi này nếu không diệt được giặc thì không về qua dòng sông này nữa."
  • Xem Tổ Địch, Lưu Côn, Tổ Địch, Người Địch chống chèo
Related search result for "Sĩ Trĩ"
Comments and discussion on the word "Sĩ Trĩ"