Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, )
suối vàng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Do chữ Hoàng tuyền ở dưới đất có mạch suối, mà đất thuộc màu vàng, nên gọi là hoàng tuyền
Related search result for "suối vàng"
Comments and discussion on the word "suối vàng"