Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Tài kiêm tám đấu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói tài kiệt xuất, lỗi lạc
  • Thông chí: Tào Thực tự Tử Kiến, người nước Ngụy thời Tam quốc, con Tào Tháo, lên 10 tuổi đã giỏi nghề văn, hạ bút thành chương. Tào Tháo cho là lạ. Về sau, Tào Thực văn tài càng thêm lỗi lạc. Tạ Linh Vân thường nói: "Văn chương trong thiên hạ được một thạch (10 đấu), Tử Kiến riêng một mình đã chiếm hết 8 đấu."
Related search result for "Tài kiêm tám đấu"
Comments and discussion on the word "Tài kiêm tám đấu"