Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trương Minh Giảng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • ( - 1841)
  • Quan nhà Nguyễn, người làng Hạnh Thông, huyện Bình Dương, Gia Định thành, ông mất năm 1841 tại An Giang. Cha là quan Thượng thư bộ lễ Trương Minh Thành. Ông đỗ cử nhân năm Kỷ Mão 1819, tài kiêm văn võ, ông là công thần bậc nhất của nhà Nguyễn, đã từng giữ các chức vụ: Lang Trung bộ Binh, Thượng thư bộ Hộ, kiêm phụ trách Khâm Thiên Giám, Tổng đốc An Giang. Và đã được sắc phong: Bình Thành Bá, Hiệp Biên đại học sĩ, Đông các đại học sĩ
  • Ông có nhiều công lao trong việc chống quân xâm lược Xiêm bảo vệ phần lãnh thổ phía Nam của tổ quốc thế kỷ XIX, bình định và bảo hộ đất Chân Lạp (trấn Tây Thành). Ông cũng là Tổng tài Quốc sử giám soạn bo Đại Nam thực lục chính biên và cùng với Phan Huy Thục soạn bộ Liệt thánh thực lục
Related search result for "Trương Minh Giảng"
Comments and discussion on the word "Trương Minh Giảng"