Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Tây Thi
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tên người đẹp nổi tiếng thời Xuân Thu, nàng họ Thi tên là Di Quang, nhà ở thôn Trữ La, phía Tây suối Nhược Da nên gọi là Tây Thi (Người con gái họ Thi ở phía Tây)
  • Theo Ngô Việt Xuân Thu: Việt Vương Câu Tiễn thua trận bị Ngô Phù Sai bắt bỏ tù. Sac tha về, Câu Tiễn mưu trả thù. Dùng Tây Thi để mê hoặc Phù Sai. Phù Sai mê Tây Thi, xây điện Cô Tô cho nàng ở, ngày đêm ân ái, bỏ bê việc nước. Câu Tiễn nhân đấy đem quân đến đánh. Phù Sai chống đỡ không nổi nên thua và mất nước. Có sách cho rằng Tây Thi là Phạm Lãi, việc dâng Tây Thi cho Phù Sai là do kế của Phạm Lãi, sau khi giành được nước, Phạm Lãi cùng Tây thi rong chơi Ngũ Hồ
  • Xem Phạm Lãi
Related search result for "Tây Thi"
Comments and discussion on the word "Tây Thi"