Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Tương Hà
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Sông Tương
  • Sông Tương phát nguyên từ Quảng Tây, hợp lưu với sông Tiêu, sông Nguyên ở Vân Nam rồi cùng chảy vào hồ Động Đình. Vùng xung quanh các sông này phong cảnh rất đẹp
  • Sông Tương phát nguyên ở Hồ Nam Trung Quốc, tương truyền 2 vợ vua Thuấn là Nga Hoàng và Nữ Anh theo không kịp vua Thuấn, chết và biến thành thần sông Tương
Related search result for "Tương Hà"
Comments and discussion on the word "Tương Hà"