Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
thông hơi
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói nơi không khí dễ thay đổi: Nhà rộng rất thông hơi.
Related search result for "thông hơi"
Comments and discussion on the word "thông hơi"