Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Tạ Thu Thâu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1905 - Thốt Nốt, Long Xuyên - 1945) Du học ở Pháp, được hoan nghênh vì dám đấu tranh chống chính phủ thực dân đàn áp phong trào yêu nước Việt Nam. Bị trục xuất khỏi Pháp, về chủ trương tờ báo La Lutte. Nhiều lần bị bắt giam. Tạ Thu Thâu theo quan điểm của chủ nghĩa Trotsky, cho rằng chủ nghĩa yêu nước là trái với chủ nghĩa quốc tế v.v., do đó đã không được hoan nghênh
Related search result for "Tạ Thu Thâu"
Comments and discussion on the word "Tạ Thu Thâu"