Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Tam Nông
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện ở phía bắc tỉnh Đồng Tháp. Diện tích 436,2km2. Số dân 77.000 (1997). Địa hình đồng bằng phù sa thấp, đất phèn chiếm 75% diện tích. Sông Tiền, kênh Kỳ Hương chảy qua. Tỉnh lộ 30 chạy qua. Huyện gồm 1 thị trấn (Tràm Chim) huyện lị, 11 xã
  • (huyện) Huyện thuộc tỉnh Phú Thọ, từ ngày 5-7-1977 hợp nhất với huyện Thanh Thuỷ thành huyện Tam Thanh
Related search result for "Tam Nông"
Comments and discussion on the word "Tam Nông"