Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Thành Thái
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (Nguyễn Bửu Lân; 1879-1954) Con vua bị phế Dục Đức. Sống với mẹ là Từ Minh trong cảnh thiếu thốn và bị giám sát cho đến 1889 thì được lên ngôi vua. ông ngầm có ý chống Pháp, thường kín đáo giao thiệp với những người có tư tưởng yêu nước, và tỏ ra bất bình với những quan lại tay sai. Thành Thái giả vờ hiếu sắc, tuyển con gái thật nhiều vào cung và cho họ luyện tập quân sự, ông còn giả kẻ điên rồ để che mắt địch, tiện bề tiếp xúc với những người có tư tưởng duy tân. Chính quyền thực dân dựa vào những điều này bắt ông thoái vị, nhường ngôi cho con là vua Duy Tân. ông bị đưa đi an trí ở Vũng Tàu, rồi đày sang đảo La Réunion (Phi Châu) đến tháng 5-1947 mới được về. ông mất ở Sài Gòn
Related search result for "Thành Thái"
Comments and discussion on the word "Thành Thái"