Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Tiêu Sương
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tên giống ngựa quý và hiếm thời xưa
  • Tả Truyện: Đường Thành Công qua nước Sở có đưa theo một con ngựa Tiêu Sương. Tử Thường muốn được giống ngựa đó
  • Lời sớ của Mã Dung nói: "Tiêu Sương là loài ngựa, giống hình con nhạn, thiên hạ ít có."
Related search result for "Tiêu Sương"
Comments and discussion on the word "Tiêu Sương"