Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
tin sương
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • 1. do chữ sương tín. Tin sương là ngụ ý chỉ tin tức truyền đi.; 2. tin mừng
Related search result for "tin sương"
Comments and discussion on the word "tin sương"