Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Đặng Dung
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Người huyện Thiên Lộc, Nghệ An (Nay là Cam Lộc, Nghệ Tĩnh), con Đặng Tất, là một viên tướng giỏi của Trần Ngỗi - Giản Định Đế (1407 - 1409). Giận vì Giản Định Đế giết oan cha mình, Đặng Dung kéo quân từ Thuận Hóa về Thanh Hóa, tôn Trần Quý Khoáng lên làm vua (Tức Trần Trùng Quang - 1409 - 1413). ông được Quý Khoáng phong chức Đồng binh chương sự. ông đánh nhau với quân Minh nhiều trận oanh liệt. Sau ông bị quân Minh bắt giải về Trung Quốc. Dọc đường ông nhảy xuống sông tự tử chết
  • Đặng Dung có bài "Cảm Hoài" nổi tiếng với 2 câu:
  • Quốc thù vị báo đầu tiên bạc
  • Kỷ độ long tuyền đới nguyệt ma
  • (Thù nước chưa xong đầu đã bạc
  • Bao lần mài kiếm dưới ánh trăng.)
Related search result for "Đặng Dung"
Comments and discussion on the word "Đặng Dung"