Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trần Khắc Chân
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (Canh tuất 1370 - Kỉ mão 1399)
  • Danh tướng đời Trần Nghệ tông, dòng dõi Bảo Nghĩa vương Trần Bình Trọng, quê làng Hà Lăng, huyện Vĩnh Ninh (nay thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa)
  • Ông có tài quân sự. Năm 1389 Chiêm Thành vào đánh cướp ở Thanh Hóa, Hồ Quí Li đi đánh dẹp không xong, ông được Thượng hoàng Nghệ Tông cử làm tướng đi đuổi giặc. Ông ra quân dũng mãnh, giết vua Chiêm là Chế Bồng Nga, đẩy lui quân Chiêm Thành, được phong làm Nội vệ Thượng tướng quân, tức Võ Tiết Quan Nội Hầu, và được ban thái ấp ở vùng Kẻ Mơ phía Nam kinh thành Thăng Long
  • Năm Kỉ mão 1399, Nhân Hồ Quí Li giết Trần Thuận tông và có ý chiếm đoạt nhà Trần, ông mật mưu với các vương hầu và dũng sĩ định ám sát Hồ Quí Li, vào dịp hội thề ở Đốn Sơn huyện Vĩnh Lộc (xã Cao Một). Việc bại lộ, ông và nhóm ông gồm 370 người đều bị giết. Lúc sắp chém, ông phẫn uất gào to ba tiếng vang dội Đốn Sơn, hưởng dương 29 tuổi. Đời sau có thơ văn ca ngợi tiết nghĩa của ông khá nhiều
  • Nhân dân lập đền thờ ông ở làng Phương Nhai và sườn núi Đốn. Ba tổng Cao Mật, Bỉnh Bút, Nam Cai có tới 29 làng đều thờ phụng ông. ở Thăng Long, nhân dân vùng Kẻ Mơ cũng có lập đền thờ, tạc tượng và ghi nhớ công đức ông
Related search result for "Trần Khắc Chân"
Comments and discussion on the word "Trần Khắc Chân"