Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trần Quang Khải
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1241 - Tức Mặc, Thiên Trường, Nam Định - 1294) Con thứ ba của vua Trần Thái Tông, anh Trần Nhật Duật. Vốn thông minh, giỏi văn võ, cùng Trần Quốc Tuấn là trụ cột của triều Trần trong kháng chiến chống Nguyên Mông lần II và III. Được vua Trần phong Thượng tướng thái sư. Tác giả tập thơ Lạc đạo
Related search result for "Trần Quang Khải"
Comments and discussion on the word "Trần Quang Khải"