Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Vũ Hộ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (- Cung Hiệp, Nghi Dương - nay thuộc Hải Hưng -) Tự Trang Phu, xuất thân là tướng võ, hợp tác với Mạc Đăng Dung, đánh thắng nhiều trận từ thời còn ở dưới triều Lê. Đã làm Tổng trấn Sơn Tây, tước Quỳnh khê hầu (1521) rồi về làm Binh bộ Thượng thư (1525). Mạc Đăng Dung lên ngôi (1527), ban cho quốc tính, đổi thành Mạc Bang Hộ, thăng làm Thiên bảo Tĩnh quốc công
Related search result for "Vũ Hộ"
Comments and discussion on the word "Vũ Hộ"