Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Vạn Xuân
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tên nước Việt Nam thời Tiền Lí (544-602). Sau khi lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân đô hộ nhà Lương giành độc lập thắng lợi, Lí Bí lên ngôi vua, tự xưng là Nam Việt Đế (Lí Nam Đế), đặt tên nước là Vạn Xuân
  • (xã) h. Thường Xuân, t. Thanh Hoá
Related search result for "Vạn Xuân"
Comments and discussion on the word "Vạn Xuân"