Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
accommodation
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự sắp xếp cho thích hợp, sự sửa chữa cho thích hợp
  • Accommodation d'un local
   sự sắp xếp căn nhà cho thích hợp
 • (sinh vật học) sự điều tiết
  • Accommodation de l'oeil
   ự điều tiết của mắt
 • (sinh vật học) biến đổi thích ứng.
 • (y học) sự bình chỉnh
  • Accommodation du foetus
   sự bình chỉnh thai nhi
Comments and discussion on the word "accommodation"