Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
accommodation-ladder
/ə,kɔmə'deiʃn-,lædə/
Jump to user comments
danh từ
  • (hàng hải) thang, thang dây (ở bên sườn tàu thuỷ để lên xuống các xuồng nhỏ)
Related search result for "accommodation-ladder"
Comments and discussion on the word "accommodation-ladder"