Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
admirable
/'ædmərəbl/
Jump to user comments
tính từ
 • đáng phục, đáng khâm phục, đáng ca tụng; đáng hâm mộ, đáng ngưỡng mộ
  • an admirable spirit
   tinh thần đáng phục
 • tuyệt diệu, tuyệt vời
  • admirable achievements
   những thành tích tuyệt vời
  • Admiraable Crichton
   người lắm tài
Comments and discussion on the word "admirable"