Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
affluence
/'æfluəns/
Jump to user comments
danh từ
  • sự tụ họp đông (người)
  • sự giàu có, sự sung túc, sự phong phú, sự dồi dào
    • to live in affluence
      sống phong lưu, giàu sang
Comments and discussion on the word "affluence"