Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
affranchissement
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự giải phóng
  • L'affranchissement des esclaves
   sự giải phóng nô lệ
 • sự giải thoát
 • sự dán tem
  • L'affranchissement d'une lettre
   sự dán tem cho một bức thư
  • L'affranchissement d'un colis
   sự trả cước phí cho một bưu kiện
 • (nông nghiệp) sự vùi chỗ ghép (cho cành ghép ra rễ)
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự miễn (thuế)
Related words
Comments and discussion on the word "affranchissement"