Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
against
/ə'geinst/
Jump to user comments
giới từ
 • chống lại, ngược lại, phản đối
  • to fight against aggression
   chiến đấu chống xâm lược
  • to be against aggression wars
   phản đối chiến tranh xâm lược
  • to go against the wind
   đi ngược chiều gió
 • tương phản với
  • black is against white
   màu đen tương phản với màu trắng
 • dựa vào, tỳ vào, áp vào, đập vào
  • to stand against the wall
   đứng dựa vào tường
  • to run against a rock
   chạy va phải tảng đá
  • rain beats against the window-panes
   mưa đập vào kính cửa sổ
 • phòng, đề phòng, phòng xa
  • to keep provisions against rainy days
   dự trữ thực phẩm đề phòng những ngày mưa
 • ((thường) over against) đối diện với
  • his house is over against mine
   nhà anh ta đối diện với nhà tôi
IDIOMS
 • against time
  • (xem) time
Related search result for "against"
Comments and discussion on the word "against"