Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
air-chamber
/'eə,tʃeimbə/
Jump to user comments
danh từ
  • săm (xe đạp, ô tô...)
  • (kỹ thuật) hộp không khí
Related search result for "air-chamber"
Comments and discussion on the word "air-chamber"