Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
air-raid
/'eəreid/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) sự oanh tạc bằng máy bay, phòng không
  • air-raid alert (alarm)
   báo động phòng không
  • air-raid precautions
   công tác phòng không, công tác phồng tránh những cuộc oanh tạc bằng máy bay
  • air-raid shelter
   hầm trú ẩn phòng không
Related search result for "air-raid"
Comments and discussion on the word "air-raid"