Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
alarm-post
/ə'lɑ:mpoust/
Jump to user comments
danh từ
  • (quân sự) nơi tập trung quân đội khi có báo động
Related search result for "alarm-post"
Comments and discussion on the word "alarm-post"