Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
amphitheatre
/'æmfi,θiətə/
Jump to user comments
danh từ
  • giảng đường (có bậc)
  • (sân khấu) chuồng gà (ở nhà hát)
  • (sử học) đài vòng
Related words
Comments and discussion on the word "amphitheatre"