Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
anéantissement
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự tiêu diệt, sự triệt hạ
  • L'anéantissement de l'ennemi
   sự tiêu diệt quân thù
  • C'est l'anéantissement de tous mes espoirs
   vậy là tiêu tan mọi hy vọng của tôi
 • sự mệt nhoài, sự rã rời
 • sự chán ngán
 • (tôn giáo) sự khúm núm kính cẩn
Related words
Comments and discussion on the word "anéantissement"