Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
anchor-watch
/'æɳkəwɔtʃ/
Jump to user comments
danh từ
  • phiên gác lúc tàu thả neo đậu lại
Related search result for "anchor-watch"
Comments and discussion on the word "anchor-watch"